İnternet Reklamları ile Hemen Yeni Müşteriler Kazanın!
Pazartesi – Cumartesi 09:00 - 18:00  0312 440 51 65

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1.Taraflar

İşbu http://www.webmedya.com.tr Alıcı Sözleşmesi, 360 Medya Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Satıcı) ile www.webmedya.com.tr (Site) sitesinden kredi kartı bilgisini vermek, bankadan Satıcı’nın hesabına havale yapmak suretiyle ‘Site’ hizmetlerinden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında ‘Alıcı’ nın www.webmedya.com.tr sitesinde işlem yapması anında veya işlem yapmak için ‘Satıcı’ ya ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
‘Alıcı’, www. webmedya.com.tr sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

Madde 2.Tanımlar

Alıcı:
www. webmedya.com.tr adresinde ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak veya promosyon ile satın alan ‘müşteri’.
Satıcı:
www. webmedya.com.tr adresinde ‘Alıcı’lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden ‘kuruluş’.
Site:
Satıcı sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı www. webmedya.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Site Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’):
‘Site’ içerisinde ‘Satıcı’ tarafından kullanıma sunulan ve ‘Alıcı’ tarafından satın alınan değerlerdir. ‘Satıcı’, ‘Site’ içerisinde ortaya konulan ‘hizmet’lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ‘

Madde 3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, ‘Site’de sunulan hizmetlerin (Google Adwords, Google SEO, Harita Kayıt, Sosyal Medya Pazarlama, Özel Yazılım Hizmetleri ve Dijital Pazarlama Danışmanlığı), bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Talep Edilen Ürün Özellikleri (Anahtar Kelimeler,Reklamın Yayınlanacağı Saatler,Ülkeler, iller ve Talep Edilen Bütçe, Harita Kayıt Bilgileri, SEO Teklif Kelimeleri) http://www. webmedya.com.tr adresinde bulunan Talep Formunda Belirtilen İsteğe Göre Belirlenecek ve Alıcı Tarafından Doldurulan Bu Bilgiler Baz Alınacaktır.

Madde 4.Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘Satıcı’ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘Satıcı’ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘Satıcı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları,Google Hesap İncelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘Satıcı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 5.Hak ve Yükümlülükler

5.1. ‘Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) ‘Alıcı’, ‘Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve ‘Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ‘Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) ‘Alıcı’, ‘Satıcı’ nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ‘Alıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ‘Satıcı’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) ‘Alıcı’lar ‘Site’ dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. ‘Satıcı’, ‘Alıcı’lar tarafından kendisine iletilen veya ‘Site’ üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) Alıcı’lar, ‘Satıcı’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez

e) ‘Alıcı’lar sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle ‘Kredi’ satın almak zorundadırlar. ‘Alıcı’, ‘Kredi Satın Alma İşlemini kredi kartı ile online veya havale yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan ‘Kredi’ alımlarında ‘Alıcı’ ödeme yaptığını ‘Satıcı’ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kredi Kartı Mail Order Formu İle Ödeme Yapıldığında Ödemeye Herhangi Bir Sebepten Dolayı Bankanız Aracılığı İle yapılan İtiraz Halinde Google Inc. ile satıcı (360 Medya Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti) Arasındaki İş Ortaklığı Zarar Görebileceği Gibi Satıcı Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Hakkına Saklı tutar.
Alıcı Herhangi Bir Sebeple kendi el yazısı ile, kendi İmzası Bulunan Mail Order Formu Doldurarak Yaptığı Ödemelere İtiraz Etmeyecegini Kabul, Taahüt ve Beyan Ettiğini Onaylamış Bulunmaktadır

f) ‘Alıcı’, ‘Site’de ‘Satıcı’ tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, ‘(Google Adwords, Google SEO, Harita Kayıt, Sosyal Medya Pazarlama, Özel Yazılım Hizmetleri ve Dijital Pazarlama Danışmanlığı)kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.

g) ‘Alıcı’, sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, ‘Kredi’sini kullanarak satın aldığında, ‘Site’de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. ‘Alıcı’ satın alma işleminden vazgeçebilir ancak iptal ve iade talebine kadar olan süreye kadar gerçekleşen yayın bedelini, yayın bedeline tekabül gelen komisyon oranını ve hesap kurulumu-optimizasyonu adına da ayrıca 100 TL ücreti KDV hariç komisyon dahil yapılmış ödeme içerisinden düşerek geri iade edilecektir. ‘Satıcı’nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.

h) Kurulum aşamasında ve yayın süresinin içerisinde Google Reklamcılık Politikaları sebebiyle askıya alınan hesaplardaki kalan bütçelerden hizmet bedeli alınmaksızın ücret iadesi yapılabilmektedir.

i) ‘Alıcı’ ve ‘Satıcı’ arasındaki alım-satım işlemi, ‘Alıcı’nın satın almak isteğini ‘Panel’i aracılığıyla ‘Satıcı’ya bildirdiği mal ve/veya hizmetin ‘Alıcı’ya sunulması ve hizmetin verildiğinin ‘Panel’i aracılığıyla ‘Alıcı’ya bildirilmesi veya ürünün ‘Satıcı’ tarafından ‘Alıcı’nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi ile ‘Kredi’sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.
Madde 6.Genel Hükümler

a) Uluslararası fikri mülkiyet hukukuna (Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu dahil olmak üzere) uyan ihlal edildikleri iddia edilen telif haklarına ilişkin ihbarlara karşılık vermek ve birden fazla defa ihlal edenlerin hesaplarını iptal etmek ‘Satıcı’ nın politikasıdır.

b) Google reklamlarına yönelik promosyon kuponlarının firma için uygulanması ‘Satıcı’ nın inisiyatifindedir. Promosyon kuponları uygulanacak hesaplar. Google Politikalarına, Adwords koşullar ve şartlar belgelerine uygun olmalıdır. Promosyon kuponları bu koşulları sağlayan müşteriler için karşılıksız olarak firmaya sunulabilir.

c) ‘Satıcı’ ilgili firma için firmanın yaptığı ödeme bedeli karşılığı olan kota çerçevesinde Google arama motorunda Sponsor Bağlantı Reklamı sağlanmasını taahhüt eder. İlgili firmanın ‘Satıcı’ dan satın aldığı Google reklam bütçesi sona erdiğinde firmanın reklamları duraklatılır ve ilgili firma durumdan haberdar edilir.

d) ‘Satıcı’ ilgili kuruluşun anahtar kelimelerinin ve reklamlarının Google AdWords Qualified Professional Tarafından yönetilmesi ve optimizasyonu işlemlerini yapmayı taahhüt eder.

e) ‘Satıcı’ ilgili firmanın internet sayfalarıyla ilgili reklam istatistiklerinin, firma tarafından belirlenecek temsilciye Google Reklam paneli aracılığı ile iletilmesi işlemini taahhüt eder.

f) Müşteri gönderilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşterinin göndermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğruluğu yine müşterinin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

g) ‘Satıcı’ sağladığı hizmet üzerinden müşterinin internet sayfasında hukuka, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırılık teşkil eden fiil ve eylemlerini tespit ettiği takdirde veya gene müşterinin internet sayfasında Google AdWords Yönergelerine aykırı ibareler veya görseller tespit ettiği takdirde; tespit ettiği tarihten itibaren müşteriye haber vermeksizin ve hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin reklamları kaldırma hakkına sahiptir.

h) ‘Satıcı’ tarafından yönlendirilecek, müşteriye ait internet sayfalarının içeriğinde hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, ve benzeri nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propaganda amacı taşıyan içerik oluşturmak; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek; birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır. ‘Satıcı’ bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği internet sayfasında yayınlayan müşteri bu durumdan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

i) Ödeme tutarının %18’lik tutarı Katma Değer Vergisine münhasır ‘Satıcı’ ya ödenir. ‘Satıcı’ KDV tutarının maliyeye ödenmesi ile mükelleftir.

j) Ödenen tutar KDV(Katma Değer Vergisi), Damga Vergisi, Stopajlar, komisyon oranları eklenmiş toplam tutarlardır. Yönetim paneli ve raporlama ara yüzünde kdv hariç toplam bütçeniz görüntülenmektedir. Firmaların/tüzel kişiliklerin kurumsal yapılarına, sektörlere, firmalarla yapılan özel sözleşme koşul ve şartlarına göre vergi, stopaj, komisyon oranları ve yüzdelik dilimler farklılık gösterebilir. Kdv düşüldüğünde kalan reklam bütçe tutarının %85’i doğrudan Google’a ‘Satıcı’ tarafından kredi kartı veya banka havalesi ile ödenecektir.

Madde 7.Gizlilik

webmedya.com.tr internet sitesine girmeniz ve/veya işbu internet sitesini kullanmanız aşağıdaki şart ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir

WebMedya, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta, telefon, cep telefonu vb’) sizlerden talep etmektedir.

Kullanıcıların www.webmedya.com.tr sitesi üzerinden ilettikleri bu kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

WebMedya, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasında tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

WebMedya, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

Kullanıcılar, diledikleri zaman e-mail ve cep telefonu numarası gibi kişisel bilgilerinin webmedya.com.tr kampanya duyuruları listesinden çıkartılmasını destek )et( webmedya.com.tr adresine mail atarak talep edebilecek ve satıcı’ da bu talebi gerçekleştirecektir.

WebMedya, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. WebMedya ‘nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.webmedya.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, WebMedya ‘nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

WebMedya, kullanıcılara ve kullanıcıların www.webmedya.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

WebMedya, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.webmedya.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. WebMedya’ nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.webmedya.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 8.Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar işbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile bağlantılı olan bütün ihtilaf veya uyuşmazlıklarda Türkiye’de Ankara Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

Sistemimizde İşlem Yaparak Alıcı Sözleşmesini Okuduğunuzu, İçeriğini Anladığınızı ve Hükümlerini Kabul ettiğinizi Onayladığınızı Kabul ve Bayan Etmiş Olmaktasınız.

Web Medya’ ya aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Adres: İhsan Doğramacı Blv. No:13 ODTÜ Teknokent Çankaya / Ankara / Türkiye

Telefon: 0312 440 51 65

Email: destek @ webmedya.com.tr

Tüm Sormak İstedikleriniz için Bizi Arayın! 0312 440 51 65
Hızlı Başvuru Şimdi Arayın
Gönder